ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑ FRONT 1

Το έργο υλοποιήθηκε με την εγκατάσταση PLC, από το οποίο διέρχονται όλα τα σήματα που αφορούν σφάλματα ή γεγονότα, καθώς οι αναλογικές μετρήσεις του συστήματος, και να τα εμφανίζει σε ΗΜΙ, ειδοποιώντας ταυτόχρονα το χειριστή για την ύπαρξη σφάλματος.Στο ΗΜΙ γίνεται καταγραφή των σφαλμάτων και των γεγονότων του συστήματος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των καταγραφών σε USB stick, για την επεξεργασία τους από τα στελέχη της μονάδας. Επίσης, εμφανίζονται όλες οι αναλογικές μετρήσεις που εισάγονται στο PLC.Τέλος, από το PLC γίνεται αυτόματη διακοπή κάποιων παροχών σε περίπτωση συγκεκριμένων σφαλμάτων.Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2009.

Το έργο περιλάμβανε:

  • Μελέτη και κατασκευή πίνακα αυτοματισμού
  • Προγραμματισμό και εγκατάσταση PLC (Siemens)
  • Προγραμματισμό και εγκατάσταση ΗΜΙ (WinCC Flexible)