ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑ FRONT

Το έργο αφορά την εγκατάσταση συστήματος επισήμανσης σφαλμάτων και γεγονότων της μονάδας Σύνθετου Λιπάσματος της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (εργοστάσιο Καβάλας). Το υπάρχον σύστημα επισήμαινε τα αλάρμ μέσω των λυχνιών ενός πάνελ χειρισμού, που περιλαμβάνει και Μιμικό διάγραμμα. Αυτό που μας ζητήθηκε ήταν να εγκατασταθεί PLC, από το οποίο να διέρχονται όλα τα σήματα που αφορούν σφάλματα ή γεγονότα, καθώς και κάποιες μετρήσεις, και να τα εμφανίζει σε ΗΜΙ, ειδοποιώντας ταυτόχρονα το χειριστή για την ύπαρξη σφάλματος. Το σύστημα με τις λυχνίες διατηρήθηκε, με τη διαφορά ότι πλέον ελέγχονται από το PLC. Στο ΗΜΙ γίνεται καταγραφή των σφαλμάτων και των γεγονότων του συστήματος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των καταγραφών σε USB stick, για την επεξεργασία τους από τα στελέχη της μονάδας. Επίσης, εμφανίζονται όλες οι αναλογικές μετρήσεις που εισάγονται στο PLC. Τέλος, από το PLC γίνεται αυτόματη διακοπή κάποιων παροχών σε περίπτωση συγκεκριμένων σφαλμάτων. Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιούνιο του 2009.

Το έργο περιλάμβανε:

  • Μελέτη και κατασκευή πίνακα αυτοματισμού
  • Προγραμματισμό και εγκατάσταση PLC (Siemens)
  • Προγραμματισμό και εγκατάσταση ΗΜΙ (WinCC Flexible)