Υπέρβαρου Σε Γερανούς Του ΟΛΘ 1

Παραδόθηκε με επιτυχία στον ΟΛΘ για λογαριασμό της εταιρίας Parks & Lift Experts έργο με δύο σκέλη.

Α) Σύστημα προστασίας υπέρβαρου στις γερανογέφυρες Νο 3 & 4 της ΟΛΘ Α.Ε.

Β) Σύστημα μετάδοσης βάρους των ανυψούμενων εμπορευματοκιβωτίων στις γερανογέφυρες   Νο 1,2,3 & 4 της ΟΛΘ Α.Ε.

Το έργο αφορά

α) την προστασία των γερανογεφυρών από υπερφόρτωση και

β) τη μετάδοση, με συνεχή ροή, του βάρους του αναρτώμενου εμπορευματοκιβωτίου σε κεντρικό σύστημα.

Η προστασία από υπερφόρτωση γίνεται με επιτήρηση υπερφόρτισης του καθενός συρματόσχοινου χωριστά. Σε περίπτωση υπέρβασης πραγματοποιείται διακοπή της ανύψωσης. Επίσης γίνεται επιτήρηση έκκεντρης φόρτισης (με άμεση προειδοποίηση) και επιτήρηση συνολικού φορτίου (με άμεση διακοπή ανύψωσης). Το σύστημα προστασίας αποτελείται από ένα plc, όπου γίνεται η επεξεργασία και ο έλεγχος των σημάτων, και μια οθόνη ενδείξεων όπου εμφανίζεται το αναρτώμενο βάρος, το βάρος ανά πλευρά, το ύψος αναρτώμενου εμπορευματοκιβωτίου κ.α. Επίσης γίνεται καταγραφή ιστορικού, καθώς και σφαλμάτων (alarms).

Η μετάδοση των δεδομένων από κάθε γερανογέφυρα στο κεντρικό σύστημα γίνεται με σειριακό τρόπο (RS485). Τα μεταδιδόμενα δεδομένα είναι: η ένδειξη βάρους, η ένδειξη υπέρβαρου, η ένδειξη ύψους κ.α. Η απεικόνιση των δεδομένων είναι δυνατή και από pda ή smartphone, αφού δημιουργήθηκε ειδική HTML σελίδα και χρησιμοποιήθηκε o webserver του plc.

Το έργο περιλάμβανε:

Μελέτη και κατασκευή πίνακα αυτοματισμού

Προγραμματισμό και εγκατάσταση PLC (Siemens)

Προγραμματισμό και εγκατάσταση ΗΜΙ (Siemens)

Δημιουργία web page

Ανάπτυξη εφαρμογής (σε Delphi)  για αποκωδικοποίηση των εισερχομένων δεδομένων στο κεντρικό σύστημα