ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ορισμένων τμημάτων μιας δοκιμαστικής διάταξης/μηχανισμού. Ο μηχανισμός εξυπηρετεί το Συνεργείο Συστημάτων Έλεγχου Πτήσεως και συγκεκριμένα για τον έλεγχο του ουραίου έλικα του ελικοπτέρου. Ο αυτοματισμός περιελάμβανε εγκατάσταση συστήματος SCADA και υλοποιήθηκε με Field Point της εταιρίας National Instruments. Ο χειριστής μέσω Η/Υ, από τον οποίο ελέγχονται και προγραμματίζονται οι δοκιμές, επιλέγει τα δεδομένα του πειράματος και δίνει εντολή εκκίνησης. Το σύστημα εκτελεί το πείραμα και στην οθόνη εμφανίζονται οι τιμές καθώς υπάρχει και δυνατότητα να παρακολουθείται υπό μορφή γραφήματος. Κάθε πείραμα μπορεί να ελέγχεται και από τα ιστορικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Η/Υ. Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2008.
Το έργο περιελάμβανε:

  • Μελέτη και κατασκευή πινακιδίου αυτοματισμού
  • Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων
  • Προγραμματισμό και εγκατάσταση inverter
  • Εγκατάσταση Field Point (National Instruments)
  • Εγκατάσταση συστήματος SCADA