ΕΡΓΑ

Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA) για λογαριασμό της τεχνικής εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – Κ.ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Β.Ε., εκκοκκιστήρια ΛΙΝΑΡΔΟΥΤΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε., Λιβαδειά.